قوس ۶, ۱۴۰۱

می تواند از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند