قوس ۶, ۱۴۰۱

می تواند گامی به سوی مشروعیت داخلی و جهانی