قوس ۶, ۱۴۰۱

می رود فعالین مدنی بامیان می گویند اگر این