قوس ۶, ۱۴۰۱

می گویند که با روی کار امدن حکومت جدید