قوس ۶, ۱۴۰۱

نابود شدن یک موتر هاموی مملو از مواد انفجاری طالبان توسط نیروهای امنیتی