قوس ۶, ۱۴۰۱

ناکامی امریکا در جنگ 20 ساله افغانستان