قوس ۶, ۱۴۰۱

نبود ضمانتی برای موفقیت صلح افغانستان