قوس ۱۸, ۱۴۰۱

نتایج نامطلوب ادامه منازعات در افغانستان