قوس ۶, ۱۴۰۱

نجات بشر از ظلم و استکبار و تاریکی ها