قوس ۶, ۱۴۰۱

ند پرایس تاکید کرده که وضعیت پیش امده در