قوس ۶, ۱۴۰۱

نرسیدن کمکهای زمستانی برای بیجا شدن گان هرات