قوس ۶, ۱۴۰۱

نشان می دهد که در حمله روز جمه در مسجد