قوس ۶, ۱۴۰۱

نشست افغانستان فنلند و سازمان ملل متحد