قوس ۶, ۱۴۰۱

نشست بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی در تاشکند