قوس ۱۸, ۱۴۰۱

نشست تاکید کرد که روابط منطقه و جهان رو به بهتر شدن است