قوس ۶, ۱۴۰۱

نشست گروه 20 درمورد افغانستان در روم ایتالیا