قوس ۶, ۱۴۰۱

نظارت بر تخطی های حقوق بشری طالبان در افغانستان